XVI. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích se konají většinou pravidelně po třech letech. Tuto tradiční konferenci a seminář pořádá Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci a nově i s Katedrou materiálu z téže univerzity. V důsledku pandemie COVID-19 se konference nekonala v roce 2021 a byla přesunuta na září roku 2023. Letos se bude konference spolu se seminářem konat ve středu 6. září 2023, opět na půdě Technické univerzity v Liberci a to u příležitosti 70. výročí založení Technické univerzity v Liberci a 60. výročí založení Katedry sklářských strojů a robotiky.

Více informací na: https://www.ksr.tul.cz/konference-2023

 

7. konvent WEC 2023

Praha bude poprvé v historii pořadatelství hostit Světový inženýrský konvent (World Engineers Convention). Jde o nejvýznamnější aktivitu Světové federace inženýrských organizací (the World Federation of Engineering Organizations - WFEO), která je pořádána každé čtyři roky v různých kontinentech jako největší světové setkání inženýrů, vědců, techniků, studentů, zástupců univerzit, průmyslu, výzkumu, mediální a politické sféry s počty účastníků více než 3000.

UPOZORNĚNÍ

POZOR! Od roku 2023 se po mnoha letech beze změn zvyšují roční členské příspěvky České sklářské společnosti, které schválila Členská schůze ČSS dne 11. 11. 2022 takto:

individuální člen, člen výtvarné sekce a člen pobočky: 600,- Kč
důchodce a student: 300,- Kč

ATTENTION! From 2023 onwards, after many years of no changes, the annual membership fees of the Czech Glass Society will be increased as follows:

individual member, member of the art section and member of the branch: 600,- CZK
pensioner and student: 300,- CZK

Ústav fotoniky a elektroniky se aktivně účastní České a slovenské konference o skle

Nenechte si ujít tradiční konferenci na téma sklo. Přijďte si poslechnout přednášku ÚFE nebo se zúčastněte labtour do laboratoří výzkumu technologie optických vláken ÚFE. V rámci odborného programu zazní mj. příspěvky vědeckých pracovníků Ivana Kašíka (Pokroky v oblasti optických vláken) a Jana Mrázka (Sklo-keramické luminofory pro krátkou a střední infračervenou oblast).

Česká a slovenská konference o skle 2022 / The Czech and Slovak Conference on Glass 2022

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat vás o tom, že Česká a slovenská konference o skle se bude konat ve dnech 9.–11. listopadu 2022 v Praze

Věřím, že vnější okolnosti již nezpůsobí žádné další problémy a vše povede nakonec k setkání, které svou kvalitou účastníky konference uspokojí.

Za organizační výbor konference

prof. Ondrej Gedeon

https://czech-glass-society.cz/konference2022

HOT! HOT! HOT!

Srdečně zveme na excelentní výstavu v Národním technickém muzeu v Praze, která popisuje cestu skla, keramiky a porcelánu od surovin, přes nástroje a vybavení až po výrobky na příkladech současné nabídky v příslušných oborech. Výstava vznikla u příležitosti Mezinárodního roku skla 2022 a k 30. výročí založení Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

Členská schůze ČSS 2021, Praha / The Membership Election Meeting of the Czech Glass Society

 

Členská volební schůze České sklářské společnosti

se konala dne 15. října 2021 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Praha 1 (jednalo se o tzv. náhradní zasedání, neboť členská schůze ČSS sezvaná na 10. září 2021 nebyla usnášeníschopná) 

Přítomní členové ČSS tajnou volbou zvolili na období do příští volební schůze (2024) nový výbor a revizní komisi spolku. Předsedou ČSS zůstává Ing. Petr Beránek, místopředsedou prof. Ladislav Koudelka a vědeckým tajemníkem prof. Aleš Helebrant.

PDF icon ČSS_ČlenskáSchůze_2021_Zápis.pdf (54.38 KB)

The membership election meeting of the Czech Glass Society was held on 15 October 2021. 

The members of the Society elected by secret ballot a new committee of the Society for the period until 2024. The chairman of the Society remains Ing. Petr Beránek, Vice-Chairman Prof. Ladislav Koudelka and Scientific Secretary Prof. Aleš Helebrant.

Pages