Vydané publikace

Česká sklářská společnost v nedávné době vydala:

  • Tavení skla - Cena 500 Kč
  • Historie sklářské výroby v českých zemích" díl I. - Cena 420 Kč
  • Historie sklářské výroby v českých zemích" díl II./1 - Cena 230 Kč
  • Historie sklářské výroby v českých zemích" díl II./2 - Cena 300 Kč
  • Učil jsem se sklářem - Cena 50 Kč

  Objednávky zasílejte na: Česká sklářská společnost, z.s. Arbesova 66a 466 04 Jablonec nad Nisou mobil: 777 302 977 e-mail: secretary@czech-glass-society.cz             Tavení skla Autorský kolektiv, vedený Ing. Antonínem Smrčkem CSc. TAVENÍ SKLA sepsal kolektiv 16 autorů pod vedením Antonína Smrčka, vydala Česká sklářská společnost v roce 2008. 696 stránek, 414 obrázků, 104 tabulek, a 1045 literárních odkazů. ISBN 978-80-904044-0-3. Knihu lze objednat v sekretariátu České sklářské společnosti Arbesova 66a, 466 04 Jablonec n. Nisou Tavení je základním a nejdražším procesem při výrobě skla, proto Česká sklářská společnost věnovala velké úsilí vydání této monografie. Cílem bylo vydat knihu, popisující tavení skla podle posledních vědeckých poznatků, i podle nejlepší používané praxe a prověřených zkušeností. Kniha je psána na inženýrské úrovni pro praxi. Aby tyto cíle byly splněny, muselo své síly spojit 16 autorů, předních českých odborníků, jimž pomohli 4 lektoři (I. Berka, J. Hlaváč , V. Jančík a M. Liška). Ve většině případů uložili autoři do svých kapitol výsledky celoživotní vědecké nebo provozní práce, takže výsledkem je kniha, v níž je problém tavení skla kvalifikovaně osvětlen ze všech stran. Kapitola o chemismu tavení, kterou redigoval J. Matoušek je jedním z prvních pokusů utřídit stále rostoucí poznatky v tomto oboru. S dalšími autory ( J. Kloužek, L. Němec a F. Novotný) popisuje první etapy tavicího procesu, teorii a praxi čeření skel, oxidačně-redukční děje při tavení i vypařování ze skla a jeho homogenizaci. V navazující kapitole o žáromateriálech, kterou napsala G. Nováková jsou především teoretické a praktické poznatky o korozi žáromateriálů a dokonalé tabulky druhů a vlastností používaných žáromateriálů, doplněné provozními zkušenostmi. Čtvrtá kapitola (vedoucí A. Smrček, spoluautoři J. Gabriel a J. Smrček) je věnována inženýrským problémům, tj. především teplotechnice sklářských pecí. Jsou zde uvedeny zákonitosti spalování a přestupu tepla ve sklářské peci, včetně tepelných bilancí, jsou shrnuty poznatky o teplotním poli a proudění ve vanových pecích. Dále jsou v kapitole definovány pecní charakteristiky, odvozena výkonová křivka, uvedeny hodnoty výrobního tepla skloviny, objasněn vliv střepů i problém stárnutí pecí. Zároveň je zde pojednáno o řízení provozu vanových pecí, jejich racionalizaci a ekonomii. Pátá a šestá kapitola ( J. Veverka) se zabývá konstrukcí a provozem palivových pecí a pomocnými pecními zařízeními. Jsou zde popsány jednotlivé typy pecí a jejich částí, včetně intenzifikačních prostředků a chladicích a topných systémů, popisují se zakladače, hladinoměry, instrumentace pecí, spalinové kotle, předehřev vsázky, temperování, vypouštění a vyhodnocení stavu vany po výhasu, včetně návodů na opravy i rad, jak zvládat havarijní situace. Sedmá kapitola (vedoucí J. Smrček, spolupracovníci A. Lisý, J. Zajíc, I. Kořínek, S. Kasa, F. Novotný, J. Matěj), je věnována české specialitě - elektrickému tavení. Začíná teorií tavení v peci se zakrytou hladinou, popisuje konstrukci elektrických pecí, elektrické pole ve sklovině, korozi a ochranu elektrod i elektrický příhřev. Další českou specialitou jsou pánvové pece. Do kapitoly vložil své životní zkušenosti K. Pešek za spolupráce V. Švitorky. Podrobně popsal používané typy od dolnoplamenných, přes tangenciální, až po elektrické a atelierové pece a to včetně výroby pánví a technologie tavení. Speciálním pecím je věnována kapitola napsaná V. Dvořákem, kde se popisují kelímkové středofrekvenční a vysokofrekvenční pece, tavení křemenného skla, keramického vlákna i kontinuální linka na výrobu výlisků optické kvality. Předposlední kapitola se zabývá ekologií tavení ( P.Beránek); popisují se zde metody měření a hodnocení emisí, technické možnosti snižování emisí. Čtenář se seznámí s platnou a mnohokrát diskutovanou emisní legislativou. Pokus o odhad budoucího vývoje učinil v poslední kapitole A. Smrček a dospěl k závěru, že sklářský průmysl si musí vyjasnit svoji palivovou základnu tak, aby používaná energie byla levná, jistá a čistá a musí vymyslet tavicí pec bez zpětného toku při velmi vysokém měrném výkonu. Pak má naději obstát ve světě stále rostoucích cen paliv a obtíží s jejich získáváním, i v konkurenci s ostatními materiály. Kniha "Tavení skla" je malým příspěvkem autorů k budoucímu dosažení tohoto cíle. Knihu lze koupit přímo, nebo objednat v sekretariátu České sklářské společnosti (na dobírku).